تماس با ما : 09124022401 - 02146020421

بنیان گستران آفاق

ایمیل : info[@]bonyangostaran.ir

ساعت کاری : 9 تا 18

وظایف مجری ذیصلاح قبل از اخذ پروانه

اجرای ساختمان

وظایف مجری ذیصلاح – ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اجرایی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ مجریان حقوقی. و ﻳﺎ ﻣﺠﺮﻳﺎن اﻧﺒﻮه ﺳﺎز صورت گیرد.

و ﻳﺎ دارﻧﺪﮔﺎن ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛـﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ اﺟـﺮا ﺣﺴـﺐ ﻣﻮرد دارای ﻣﺠﻮز ﻳﺎ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل از وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی میباشند.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮی ، ﻃﺒـﻖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮارداد و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻫﻤﺴـﺎن ﻣﻨـﺪرج در ﻓﺼـﻞ ﻫﻔـﺘﻢ مبحث دوم از ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ایران. ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ و ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮاد 8 ، 9 ، 10 و 11 اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارک ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎران ﻣﻨﻌﻘﺪ می ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎران ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

وظایف مجری ذیصلاح

ﻣﺠﺮی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻓﻨﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر در اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮده و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮای ﻛـﺎر ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻳﺎ ﻧﺎﻇﺮان و دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣیباﺷـﺪ.

ﺷـﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﻳـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟـﻊ ﺻـﺪور ﭘﺮواﻧـﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺠﺮی ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐﻛﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه است. و ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن اﺳـﺘﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. را در ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺠﺮی ﻧﺴﺨﻪای از ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر را در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻬﺮداری ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻗـﺮار ﻣـیدﻫـﺪ، ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎری ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﺮی ﻫﻤﺎن ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ اراﻳﻪ ﻗﺮارداد ﻧﺪارد. اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖﻫﺎ و ﻣﻘـﺮرات ﻣﺠﺮی ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از مقررارت آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﻋﻬﺪه وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻔﺎد ﺷﺮاﻳﻂ عمومی ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﻫﻤﺴﺎن را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺮاﻳﻲ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، مجریان حقوقی ، ﻣﺠﺮﻳﺎن اﻧﺒﻮه ﺳﺎز و دارﻧﺪﮔﺎن ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

و در ﺻﻮرت اﻃـﻼع و ﻳـﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ. ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮرد ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن و ﺷﻮرای اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺠﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ اﺑﻄﺎل ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل اﻗﺪام شود.

نوشته قبلی

سبک های دکوراسیون داخلی در سال 2021

نوشته بعدی

دستور نقشه و چه معلوماتی در آن مندرج میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ما خدمات ساخت و ساز تضمینی را ارائه می دهیم.

طراحی و تهیه نقشه های ۴ رشته  معماری، عمران، برق، مکانیک.