تماس با ما : 09124022401 - 02146020421

بنیان گستران آفاق

ایمیل : info[@]bonyangostaran.ir

ساعت کاری : 9 تا 18

برگه تعهد

تعریف دقیق و کامل از تعهد

بهتر است از قبل از پرداختن به مطلب اصلی، تعریفی از تعهد و تعهد دادن داشته باشیم.

تعهد یعنی وظیفه یا ضمانتی در مقابل کسی یا برای چیزی و خود را ملزم به انجام کاری دانستن.

تعهد شخصی یعنی کارهایی که به خاطر وظایف و التزام‌هایی انجام می‌شوند. این وظایف و التزام‌ها ممکن است توسط خود شخص تعیین شده باشند، وظایفی دو طرفه و دوجانبه باشند یا به روشنی مکتوب شده باشند.

تعهد به یک مجموعه برای انجام کاری با تعهد شخصی که معمولاً قول یا ضمانتی برای رشد شخصی است متفاوت می‌باشد.

تعهد، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی که ناظر به رابطه ‌ای حقوقی است و براساس آن شخص ملتزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری می‌شود؛ در این حال اسباب ایجاد چنین رابطه‌ای می‌تواند عقد، ایقاع یا الزامی قهری باشد.

برگه تایید استحکام و تعهد نظارت چیست
برگ تایید استحکام و تعهد نظارت چیست

 

برگه تعهد نظارت سازه

سند تضمین نظارت ساختمان شامل اوراق محاسبات، تاسیسات برق و مکانیک و تضمین طراحی معماری می باشند. و در ابتدای تشکیل پرونده جهت صدور جواز ساخت از مدارک ضروری می باشد.

مهندس ناظر در برگه تعهد نظارت سازه چه چیزی را تعهد می کند؟

نظارت کامل بر اجراي عملیات ساختمانی براساس نقشه هاي مصوب و پروانه صادره با رعایت کلیه ضوابط فنی و ایستایی و نیز ضوابط معماري و شهرسازي را با توجه به مقررات ملی ساختمان ایران بعهده داشته و هرگونه خلافی خارج از مندرجات پروانه انجام گیرد به اطلاع شهرداري برسانم.

مراحل مختلف عملیات ساختمانی را با تکمیل فرمهاي تحویل به اینجانب، علاوه بر مراحل مندرج در ظهر پروانه هنگام صدور گواهی عدم خلاف و پایانکار نیز به شهرداري گزارش نمائیم.

در صورت انصراف از ادامه نظارت، مراتب را با ذکر دلایل ضمن گزارش کاملی از عملیات ساختمانی انجام شده تا تاریخ اعلام انصراف، کتباً به شهرداري اعلام و گواهی حسن انجام کار دریافت نمایم.

مالک در برگه تعهد نظارت سازه به چه چیزی متعهد می شود؟

کلیه عملیات ساختمانی را شروع تا اتمام باطلاع و تحت نظارت نامبرده انجام داده و از اجراي هرگونه عملیات ساختمانی غیرمجاز خودداري نمایم.

در صورتیکه نامبرده از نظارت ساختمان خودداري و یا در اجراي آن تعلل ورزد و یا برخلاف مندرجات پروانه صادره اقدام نماید مراتب را کتباً به شهرداري اعلام و نسبت به معرفی مهندس ناظر دیگري اقدام نمایم.

کلیه مصالح زاید و نخاله هاي ساختمانی را با هزینه خود به خارج از شهر و در محله اي مجاز تعیین شده از طرف شهرداري تخلیه کنم.

با آگاهی کامل از مندرجات پروانه صادره کلیه مقررات مربوطه به آن را رعایت و چنانچه برخلاف آن اقدام گردد حق هرگونه اعتراض را در برابر اجراي قوانین و مقررات شهرسازي و ساختمانی از خود سلب و اسقاط مینمایم.

یکی از ملزومات موفقیت تعهد است. تعهد و احساس مسئولیت به ما نیرویی می‌دهد. که هر مسئله یا مشکلی که پیش می‌آید از اهدافمان دست نکشیم .

نقشه های معماری و برگه تعهد محاسبات تاسیسات برق و مکانیک

تهیه نقشه های معماری یا ورق سبز طراحی معماری در ابتدای تشکیل پرونده انجام می پذیرد. و در دفتر خدمات به منظور یکی از مدارک مورد نیاز برای صدور جواز یا پروانه ساختمانی توسط شرکت های واجد صلاحیت ارائه می گردد. این اوراق شامل اوراق محاسبات، تاسیسات برق و مکانیک و طراحی معماری می باشند. این سند به همراه نقشه های معماری ممهور شده توسط شرکت مربوطه به دفتر خدمات برای استعلام در سیستم شهرداری تحویل داده می شود.

مطالب خواندنی مرتبط

پروژه قبلی

طراحی معماری

پروژه بعدی

پیمانکاری

ما خدمات ساخت و ساز تضمینی را ارائه می دهیم.

طراحی و تهیه نقشه های ۴ رشته  معماری، عمران، برق، مکانیک.