• 2 - 44711571 - 09126714639
  • [email protected]
  • شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 تا 18

تلفن دفتر

2 - 44711571 - 09126714639

ارسال ایمیل

ساعات کاری

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 تا 18
نظارت انتخابی چیست؟ و چرا نظارت انتخابی؟

نظارت انتخابی چیست؟

نظارت انتخابی در ساخت و سازهای شهری به معنای این است. که مالک هر پروژه میتواند به عنوان صاحب ملک مهندس ناظر را شخصاً و بدون هیچ واسطه ای انتخاب کرده. و عملیات اجرایی ساختمان سازی خود را زیر نظر ایشان انجام دهد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در این زمینه با شماره های زیر تماس بگیرند.
تلفنهای دفتر: 46020419 – 021 و 46020421-021
تلفن مستقیم مدیرعامل: 09126714639 عسلیان
تلفن سایر اعضای هیئت مدیره: 09125029582 رضایی – 09124022401 جعفری

چرا نظارت انتخابی؟

همانطور که هر شخصی برای تشخیص و درمان بیماری خود حق انتخاب پزشک معتمد مورد نظر خود را دارد، مالک هر پروژه میتواند جهت پیشبرد اهداف خود و بالا بردن کیفیت نظارت خود بر عوامل اجرا، میتواند مهندس ناظر خود را انتخاب کند و این مهم نقش بسیار موثری در احداث ساختمانهای ایمن و با کیفیت دارد. عطف به نامه شماره 22385/00/110 مورخ 20/04/1400 وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (تصویر زیر)، از تاریخ فوق بمدت سه ماه به مالکین محترم مجوز انتخاب نظارت انتخابی توسط شرکتهای حقوقی عضو نظام داده شد.
حداکثر حجم کار نظارت انتخابی توسط هز شرکت حقوقی 25 هزار مترمربع و یک کار میباشد. کارهای قبلی در تعهد شرکتهای حقوقی از متراژ مذکور کسر میگردد.

نظارت انتخابی
نظارت انتخابی چیست؟

جهت انجام نظارت انتخابی برای پروژه خود، با شماره های 09126714639 و یا 44711571 – 44711572 تماس بگیرید.

موارد خدمات نظارت انتخابی

نظارت بر کلیه عملیات اجرایی، ارائه گزارشات مرحله ای، گزارش خلاف و غیره به شرح موارد ذیل:

نظارت مهندسان ناظر بر عملیات اجرائی ساختمان بصورت نظارت مستمر و متداوم باشد.

از زمان صدور پروانه ساختمان توسط مرجع صدور پروانه آغاز و با صدور گواهی پایان كار خاتمه می یابد . این نظارت در موارد مشتمل بر حضور چهار ناظر از چهار رشته ، نظارت جمعی بوده و به هیچ وجه جنبه نوبتی و جداگانه ندارد.

مهندسان ناظر در خصوص عملكرد خود ، حسب مورد بصورت جمعی (در اموری كه تواما مربوط به دو رشته یا بیشتر است) یا فردی (دراموری كه مربوط به رشته تخصصی مورد صلاحیت هر ناظر است). در قبال سازمان استان و سایر مراجع قانونی مسئول بوده و پاسخگو می باشند.

وظائف مهندسان ناظر جنبه كنترلی دارد و در صورت عدم انطباق كار در حال اجرا با نقشه ها و مشخصات مصوب. الزامات قانونی ، مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط لازم الاجرا ، مكلفند ضمن تذكر كتبی به سازنده و صاحبكار ، مراتب را به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و حسب مورد. درخواست اصلاح یا توقف عملیات اجرائی و الزام سازنده و صاحبكار به رعایت ضوابط لازم الاجرا نمایند. همچنین تصویر گزارش خود را به سازمان استان تحویل دهند.

برخی دیگر از موارد و شرایط نظارت بر عملیات اجرایی:

مهندسان ناظر راسا مجاز به اعمال تغییرات در نقشه ها و مشخصات فنی نمی باشند.

عملكرد مهندسان ناظر باید در چهارچوب كلیه مقررات و ضوابط قانونی بخصوص ضوابط نظارت ساختمان در فصل چهارم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صورت گیرد.

كلیه مهندسان ناظر هر پروژه موظفند هماهنگی لازم را با مهندس ناظر هماهنگ كننده در تمام امور بطور مستمر به عمل آورند و با اطلاع وی با سایر ناظران همفكری، مذاكره ، همكاری و ارتباط پیوسته داشته باشند.

مهندسان ناظر هر پروژه باید قبل از آغاز عملیات اجرائی باتفاق یكدیگر از محل پروژه بازدید كنند. و از ویژگی های ملك و مجاورت های آن از جمله: موقعیت ملك. همجواری ها، تأسیسات ملك و تأسیسات شهری مجاور اطلاع حاصل نموده و از جمیع عوامل موثر در اجرای پروژه اطلاع حاصل كنند و مراتب را صورت جلسه نمایند.

كلیه مهندسان ناظر موظف به كنترل و تأیید ترازها و موقعیت های مكانی به اتفاق ناظران دیگر. و تنظیم و امضای صورتجلسه آن، به اتفاق ناظر هماهنگ كننده می باشند.

مهندسان ناظر موظف به كنترل رعایت بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست. مطابق ضوابط لازم الاجرا بویژه مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا). در تمام مراحل اجرا از تجهیز كارگاه تا “پایان كار” بطور عام و در حدود صلاحیت خود بطور خاص. همچنین هماهنگی در زمینه های تخصصی با سایر ناظران و در صورت لزوم ارائه تذكر كتبی به سازنده و صاحبكار می باشند.

همچنین رعایت موارد زیر الزامیست:

مهندسان ناظر موظف به تنظیم و امضای گزارش های مرحله ای اجرای ساختمان. منطبق با الزامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) به اتفاق می باشند. و مهندس ناظر هماهنگ كننده مسئول تسلیم و تحویل این گزارش ها به مراجع ذیربط است.

مهندسان ناظر موظف به حضور در جلسه تحویل زمین (با حضور صاحبكار و سازنده). و امضا و مهر صورتجلسه آن می باشند.

مهندسان ناظر در مدت اجرا و در طول كار (همزمان با پیشرفت كار و بطور تدریجی). موظف به كنترل نقشه های چون ساخت تهیه شده توسط سازنده. در هر مرحله و تأیید و امضای آن در همان مرحله و ارائه یك نسخه تائید شده آن به سازمان استان می باشند.

مهندسان ناظر موظف به حضور در مراجع مرتبط اعم از سازمان استان. و مرجع صدور پروانه ساختمان و وزارت راه و شهرسازی. حسب مورد جهت ارائه توضیحات و امضای اسناد در چهارچوب قانون می باشند.

در اشخاص حقوقی ، مدیر عامل ضمن تعیین ناظر هماهنگ كننده مكلف است. به تعیین چهار ناظر از مهندسان شركت كه اسامی آنان در پشت پروانه اشتغال درج شده است. (با رعایت صلاحیت مربوط) و اعلام رسمی آن بصورت كتبی. به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در این زمینه با شماره های زیر تماس بگیرند.
تلفنهای دفتر: 46020419 – 021 و 46020421-021
تلفن مستقیم مدیرعامل: 09126714639 عسلیان
تلفن سایر اعضای هیئت مدیره: 09125029582 رضایی – 09124022401 جعفری

حدود صلاحیت نظارت انتخاب

در حال حاضر فقط مالکینی میتوانند ناظر انتخابی خود را داشته باشند. که متراژ پروژه ساخت و ساز آنها بالای 3500 متر باشد. پروژه های بالای 3500 مترمربع فقط توسط اشخاص حقوقی قابل نظارت می باشد.

سایر شرایط به شرح موارد ذیل میباشد:

  • یک شرکت حقوقی میتواند. بر پروژه های 3500 الی 5000 مترمربع تمام رشتهها نظارت کند.
  • پروژه های بالای 5000 مترمربع تا 10000 مترمربع. صرفاً شرکتهای دارای صلاحیت 4 گرایش و توسط یک شرکت میتواند نظارت شود.
  • پروژه های بالای 10000 مترمربع تا 30000 مترمربع. گرایشهای برق و سازه توسط یک شرکت و گرایشهای معماری و مکانیک توسط یک شرکت دیگر میتواند نظارت گردد.
  • شرکت باید پروژه های بالای 30000 متر مربع هر رشته را بصورت جداگانه نظارت کند.
  • در صورت قرارگیری پرونده در گروه بالای 5000متر مربع یا بالای 10 سقف. صرفاً شرکتهای دارای صلاحیت 4 گرایش مجاز به نظارت پرونده می باشد.
  • مالکان می بایست تمامی 4 گرایش پرونده را تواماً به سازمان معرفی نمایند.
  • شرکت های تک گرایش تا سه گرایش. مجاز به دریافت نظارت انتخابی پرونده ها با متراژ 3500 تا 5000 متر مربع

جهت انجام نظارت انتخابی برای پروژه خود، با شماره های 09126714639 و یا 44711571 – 44711572 تماس بگیرید.

برگه نظارت

برگه نظارت یا برگه سبز تعهد نظارت از تأییداتی است. که مهندس ناظر انتخابی میبایست. در ابتدای پذیرش امر نظارت بصورت گواهی امضا در دفاتر اسناد رسمی ارائه دهد. وجود برگه تعهد نظارت جهت اخذ پایانکار الزامیست.

شرکتهای دارای صلاحیت نظارت انتخابی

شرکت مهندسین مشاور بنیان گستران آفاق با بهره مندی از مهندسین متخصص و دارا بودن پروانه پایه 1 در 4 گرایش معماری. سازه. مکانیک و برق، بعنوان یکی از شرکتهای دارای صلاحیت نظارت انتخابی. حاضر به ارائه خدمات است. و مالکین و سازندگان محترم میتوانند:

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در این زمینه با شماره های زیر تماس بگیرند.
تلفنهای دفتر: 46020419 – 021 و 46020421-021
تلفن مستقیم مدیرعامل: 09126714639 عسلیان
تلفن سایر اعضای هیئت مدیره: 09125029582 رضایی – 09124022401 جعفری

پیام خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *